Ερευνητικό Πρόγραμμα Χλωρίδα

Σημαντικός αριθμός ερευνών καταδεικνύει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη κατανόηση βασικών εννοιών και φαινόμενων που σχετίζονται με τις λειτουργίες των φυτών και το ρόλο τους στα φυσικά οικοσυστήματα και συνεπώς αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν την ανάγκη προστασίας της χλωρίδας του τόπου τους. Επιπλέον, παρόλο που ενότητες σχετικές με τα φυτά αποτελούν σημαντικό μέρος στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Δημοτικού, η διδασκαλία τους συνήθως περιορίζεται σε δασκαλοκεντρικές μεθόδους μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενώ η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων διδακτικής προσέγγισης σχετικών θεμάτων από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα οποιασδήποτε προσπάθειας για εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΧΛΩΡΙΔΑ επιχορηγείται από το ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2006-2009. Στοχεύει στη δημιουργία και αξιολόγηση μαθησιακού υλικού για τη χλωρίδα της Κύπρου και την προστασία της, σε συνδυασμό με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του σε συνθήκες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δράσεις για ανάπτυξη: (α) μαθησιακού περιβάλλοντος για μαθητές 6-12 χρονών που θα αφορά τα φυτά (δομή, λειτουργία, συστηματική, οικολογία και διατήρηση) και θα αποτελεί υλικό εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του μαθήματος της «Επιστήμης» στο Δημοτικό, (β) ερευνητικά εγκυροποιημένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο θα συμβάλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αξιοποιώντας το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Κύπρου, με έμφαση στη τοπική χλωρίδα και στη προστασία της και (γ) υλικού κατάρτισης εκπαιδευτικών δασκάλων που θα αφορά τόσο στο εννοιολογικό περιεχόμενο του μαθησιακού υλικού όσο και σε καινοτόμες διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Το μαθησιακό υλικό ενσωματώνει στοιχεία βιωματικής μάθησης και έρευνας πεδίου, πειραματισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, διερεύνησης και κριτικής σκέψης. Ο σχεδιασμός του διδακτικού υλικού αξιοποιεί ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις αρχικές ιδέες των μαθητών για τη δομή, λειτουργία, ταξινομική, οικολογία και διατήρηση των φυτών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με την έρευνα πεδίου, τον πειραματισμό και την επεξεργασία δεδομένων στη διαδικασία παραγωγής επιστημονικής γνώσης. Ο σχεδιασμός του εγχειριδίου για το δάσκαλο αξιοποιεί ερευνητικά δεδομένα σχετικά με εντοπισμό δυσκολιών στη διδασκαλία των σχετικών θεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://lsg.ucy.ac.cy/Flora/Flora_Official/Index/Index.html

prasino paketo mple paketo