Περιβαλλοντικός Πολίτης

Συχνά μιλάμε για τη σημασία να είμαστε ενεργοί πολίτες και να δραστηριοποιούμαστε και να νοιαζόμαστε για τα κοινά. Τι είναι όμως ο Περιβαλλοντικός Πολίτης; Ως “Περιβαλλοντικό Πολίτη”  (ΠΠ/της) ονομάζουμε τον πολίτη ο οποίος κατέχει ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων όπως επίσης και τις απαραίτητες δεξιότητες, αξίες, στάσεις, και ικανότητες-ιδιότητες για να είναι ικανός, να δρα και να συμμετέχει στην κοινωνία ως παράγοντας αλλαγής στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα, σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα, με ατομικές και συλλογικές δράσεις, προς την κατεύθυνση της επίλυσης σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, προλαμβάνοντας νέα περιβαλλοντικά προβλήματα, επιτυγχάνοντας την αειφορία, καθώς επίσης και αναπτύσσοντας μια υγιή σχέση με τη φύση. “Περιβαλλοντικός Πολίτης” (ΠΠ/της) είναι ο πολίτης που εξασκεί τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του καθώς επίσης είναι ικανός για τον προσδιορισμό των δομικών αιτίων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων και έχει τη θέληση και τις ικανοτήτες-ιδιοτήτες για κριτική και ενεργή εμπλοκή και κοινωνική συμμετοχή για την αντιμετώπιση αυτών των δομικών αιτίων, δρώντας ατομικά και συλλογικά, με δημοκρατικά μέσα, και λαμβάνοντας υπόψη την ενδο- και δια- γενεακή δικαιοσύνη (ENEC, 2018). Ας γίνουμε περιβαλλοντικοί πολίτες λοιπόν.

Πηγές κειμένου:
ENEC (2018) http://enec-cost.eu/

Πηγή φωτογραφίας:
http://enec-cost.eu/