Home / Footer / Χαιρετισμοί / Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος

Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Ἀμαθοῦντος, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Νικόλαε, Πρόεδρε τοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐρεύνης καὶ Ἐκπαιδεύσεως, χάρις εἴη καὶ ἔλεος τῇ ὑμετέρᾳ Θεοφιλίᾳ παρὰ τοῦ Παντοκράτορος Κυρίου.

Ἐὰν ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἐπουράνιος Πατὴρ καὶ Δημιουργός «εἰσι καλὰ λίαν», ὁ μικρὸς πλανήτης τῆς Γῆς, εἰς τὸν ὁποῖον ἔθετο τὴν κορωνίδα τῶν ποιημάτων Αὐτοῦ, τὸν ἄνθρωπον, «ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν», φαίνεται ὅτι ὅλως ἰδιαιτέρως εἶναι εὐλογημένος, ὡς ἀποδεικνύει ἡ ἄχρι τοῦδε ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τοῦ Σύμπαντος.

Φέρων ὅλας τὰς προϋποθέσεις διὰ τὴν ὕπαρξιν τῆς βιολογικῆς ζωῆς, ηὐλογήθη ἔτι πλέον διὰ τῆς ἐν αὐτῷ τελεσθείσης Θείας Οἰκονομίας ὑπὸ τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ καὶ Λόγου, τῆς Αὐτοζωῆς, καί χορηγήσαντος τὸ δικαίωμα τῆς αἰωνιότητος τοῦ ἀφθάρτου Παραδείσου πᾶσι τοῖς εἰς Αὐτὸν πιστεύουσι καὶ πολιτευομένοις κατὰ τὰς θείας Αὐτοῦ ἐντολάς.

Ὅθεν, ὡς ἀφετηριακὸν στάδιον ἀποκτήσεως τοῦ καθ’ ὁμοίωσιν διὰ τῆς καλλιεργείας τοῦ κατ’ εἰκόνα δι’ ἡμᾶς τὰ μέλη τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, ὁ παρὼν κόσμος οὐχὶ μόνον δὲν περιφρονεῖται, ἀλλὰ τοὐναντίον τυγχάνει σεβασμοῦ καὶ ὀφειλετικῆς φροντίδος, ἵνα ἄχρι τέλους τοῦ παρόντος αἰῶνος κτῶνται τὸ δικαίωμα τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν θείαν ζωὴν ἅπασαι αἱ ἐπερχόμεναι γενεαί.

Ὑπὸ τὴν θεώρησιν ταύτην, διαπιστοῦμεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν προσοχὴν μετὰ τῶν ὁποίων ἀντιμετώπιζον τὴν κτίσιν ἅπαντες οἱ ἡγιασμένοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, χωρὶς ἐν τούτοις νὰ ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια καὶ νὰ περιπίπτουν εἰς τὴν λατρείαν τῆς κτίσεως ἀντὶ τοῦ Κτίσαντος.

Διὸ καὶ ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης προσωπικῶς μετὰ πολλοῦ ἐνδιαφέροντος παρακολουθοῦμεν καὶ  ἐνισχύομεν, ἐν τῷ μέτρῳ βεβαίως τοῦ δυνατοῦ, πᾶσαν σχετικὴν περιβαλλοντικὴν προσπάθειαν  καταβαλλομένην ἐκ μέρους εἴτε μεμονωμένων προσώπων εἴτε ἐκ μέρους συλλόγων καὶ ὀργανώσεων, ὡς τοῦ ὑπὸ τὴν προεδρίαν ὑμῶν πολυκάρπως λειτουργοῦντος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Λεμεσοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐρεύνης καὶ Ἐκπαιδεύσεως, τοῦ ὁποίου προσφάτως ὑπεβάλετε σχετικὴν ἀναφορὰν τῶν ποικίλων προγραμμάτων καὶ ἐκδηλώσεων, ὡς καὶ τῶν ἀπονεμηθεισῶν αὐτῷ τιμητικῶν διακρίσεων.

Πρὸς ταύταις, Θεοφιλέστατε, δέχθητε σὺν τοῖς συγχαρητηρίοις καὶ τὴν ἡμετέραν Πατριαρχικὴν εὐαρέσκειαν, ὡς καὶ τὰς διαπύρους εὐχάς, ὅπως τὸ Κέντρον συνεχίσῃ καρποφόρως τὴν λίαν εὐεργετικὴν προσφορὰν αὐτοῦ εὐαισθητοποιοῦν ἰδίως τὰς νεανικὰς ψυχὰς τῶν εὐλογημένων τέκνων τῆς Μεγαλονήσου,  ἅτινα πρόκειται νὰ διαχειρισθοῦν τὸ περιβάλλον των ἐν τῷ μέλλοντι.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, παρακαλοῦμεν ὅπως διαβιβάσητε τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπην καὶ τὰς φιλαδέλφους προσρήσεις ἡμῶν τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Λεμεσοῦ κυρίῳ Ἀθανασίῳ, τῷ πεπνυμένῳ Γέροντι τῆς ὑμετέρας Θεοφιλίας καὶ πρωτουργῷ τῆς ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας τοῦ ὑφ’ ὑμᾶς Κέντρου, ὡς καὶ πᾶσι τοῖς ἐκλεκτοῖς συνεργάταις ὑμῶν, καὶ διατελοῦμεν μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ σαρκὶ τεχθέντι ἀγάπης, Οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴησαν ἐν βίῳ παντὶ μετὰ τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Θεοφιλίας.

Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος