Περιβαλλοντικοί Πολίτες σε Δράση – Εισαγωγή

Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλει στην ενδυνάμωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών μέσα από την Παιδαγωγική Προσέγγιση της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα. Οι περιβαλλοντικοί πολίτες είναι αυτοί που καλούνται να υιοθετήσουν περιβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές, να κάνουν πράσινες επιλογές, να αυξήσουν την κοινωνική συμμετοχή και να εφαρμόζουν τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση είναι συνυφασμένη με τις αρχές και τη φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, προωθώντας παράλληλα το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία.