Ανακύκλωση 5R: Αειφόρος Κατανάλωση – Εισαγωγή

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθείται η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης και εξοικείωσης με πρακτικές ανακύκλωσης και περιορισμού αποβλήτων και απορριμμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κατασκευής αντικειμένων από ανακυκλωμένα υλικά και παιχνίδια. Προωθείται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που άπτονται των απορριμμάτων και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσω ολιστικής προσέγγισης και βιωματικής μάθησης.

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται είναι συνυφασμένες με τις αρχές και τη φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, προωθώντας παράλληλα το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία.