Home / Περιβαλλοντική Έρευνα / Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MASS

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MASS

top_logo
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΜASS: Ενεργοποίηση των Κινήτρων και προσέλκυση των Μαθητών στην Επιστήμη: Διαμοιρασμός βέλτιστων πρακτικών στην χρήση ελκυστικών και αποτελεσματικών εργαλείων και μεθόδων της εκπαίδευσης για την επιστήμη ώστε η διδασκαλία της επιστήμης να γίνει πιο σχετική και προσβάσιμη προς τους μαθητές, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το MASS στοχεύει στον προσδιορισμό και τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών στη χρήση ελκυστικών και αποτελεσματικών εργαλείων και μεθόδων διδασκαλίας της Επιστήμης στο επίπεδο της τάξης.
Βασική επιθυμία είναι η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που θα έχουν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και επιτυχία στην διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων με την έννοια ότι θα καταστήσει τα θέματα αυτά πιο σχετικά και προσβάσιμα στους μαθητές.
Στα πλαίσια του προγράμματος, έχουν προσδιοριστεί τρεις μεγάλες προκλήσεις που θα ενδυναμώσουν τη διδασκαλία της επιστήμης αποτελεσματικά. Οι προκλήσεις αυτές σχηματίζουν το πεδίο δράσης τριών ομάδων εργασίας οι οποίες θα συλλέξουν, αναλύσουν και μεταφέρουν τις βέλτιστες πρακτικές σε όλο το πρόγραμμα.

1) Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών (Sciencethroughdigitallearning)

Η πλειοψηφία των σύγχρονων μαθητών χρησιμοποιούν επί καθημερινής βάσης ψηφιακές συσκευές, εφαρμογές διαδικτύου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως για την επικοινωνία και την ψυχαγωγία τους. Το πρόγραμμα MASS θα διαμοιραστεί την εμπειρία για το πώς η χρήση τέτοιων εργαλείων και μέσων μπορεί να διασυνδέσει τους μαθητές με τα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών και να κάνει τα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών πιο κατανοητά.

2) Προσέγγιση της διερώτησης (EarlyInquiry)

Η μέθοδος της διερώτησης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο στην προσέλκυση των μαθητών προς τα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών αυξάνοντας την μαθησιακή τους ικανότητα, ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες. Μέσω του προγράμματος MASS θα αναλυθούν τα εμπόδια στην χρήση των προσεγγίσεων διερώτησης στα σχολεία και θα παρουσιαστούν επιτυχείς ενσωματώσεις των μεθόδων αυτών στην πρακτική των μαθημάτων των φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών.

3) Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και χαμηλά κίνητρα (Low Achievers).

Τα μαθήματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο κερδίζονται σημαντικές γνώσεις αναφορικά με τον φυσικό κόσμο. Επομένως, τα μαθήματα αυτά πρέπει να προσεγγίζουν το κάθε παιδί. Μέσω το προγράμματος θα γίνει συλλογή, πιλοτική εφαρμογή, προσαρμογή και διαμοιρασμός πρακτικών που αφορούν την προσέλκυση μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα των φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών. Παράλληλα βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων ο οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν την ίδια ώρα και βασικές δεξιότητες ζωής.
Στα αποτελέσματα του έργου θα συμπεριλαμβάνονται μελέτες, βέλτιστες πρακτικές, προγράμματα κατάρτισης και πρακτικά μαθήματα που θα αναπτυχθούν και για τα τρία πεδία δράσης που περιγράφονται πιο πάνω. Τα αποτελέσματα αυτά θα δημοσιοποιηθούν και θα διαμοιραστούν μέσω συνεδρίων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης, τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος MASS:

http://mass4education.gridw.pl/

ΣΤΟΧΟΙ

 

• Συλλογή, ανάλυση και η κοινοποίηση καλών πρακτικών διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με έμφαση στην μελέτη των κύριων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.

•Ανάλυση της διασύνδεσης μεταξύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών μαθητών και διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας.

•Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων από πιλοτική εφαρμογή διαφόρων πρακτικών σε διάφορες χώρες και απόκτηση περεταίρω εμπειρίας για την κάθε περιοχή έρευνας μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης.

Σύνταξη για κάθε περιοχή έρευνας πακέτου διάδοσης που θα βοηθούσε στη διάδοση της γνώσης και εμπλοκή περισσότερων ατόμων.
•Διερεύνηση στα διαφορετικά πεδία δράσης όλων των διασυνδέσεων και των κοινών προτύπων στα αποτελέσματα που είναι σημαντικά για την εμπειρία στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών.
•Δημιουργία βιώσιμου και αειφόρου δικτύου κοινοποίησης καλών πρακτικών διδασκαλίας των φυσικών επιστημών που αποδεικνύονται ελκυστικές στους μαθητές.
•Προσέγγιση του ευρύτερου κοινού μέσω διαδικτυακής και προσωπικής επαφής με βασικούς συντελεστές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συμμετοχή στο 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράμματος MASS με θέμα:

“Ενεργοποίηση των Κινήτρων και Προσέλκυση των Μαθητών στην Επιστήμη”

Το 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράμματος MASS θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κολωνίας, στην Γερμανία στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2016. Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η κοινοποίηση ιδεών, καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού για ενεργοποίηση των κινήτρων των μαθητών για τις θετικές επιστήμες (STEM education) συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στον τομέα της εκπαίδευσης και επιστήμονες από όλη την Ευρώπη.

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής  Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε), ως συνεργαζόμενος φορέας στην Κύπρο του Ευρωπαϊκού προγράμματος MASS προκηρύσσει μια υποτροφία συμμετοχής εκπαιδευτικού στο συνέδριο, η οποία καλύπτει το αεροπορικό εισιτήριο από και προς την Κολωνία, το κόστος εγγραφής στο συνέδριο και το κόστος συμμετοχής στο «Δείπνο Εργασίας και Συνεργασίας» και τη διαμονή σε ξενοδοχείο για τρία βράδια.

Αν είστε εκπαιδευτικός Μέσης ή Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορείτε να συμμετέχετε στο συνέδριο, συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στο συνέδριο

Η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο προγράμματος MASS με θέμα: “Ενεργοποίηση των Κινήτρων και Προσέλκυση των Μαθητών στην Επιστήμη”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Προγράμματος MASS: Ενεργοποίηση των Κινήτρων και Προσέλκυση των Μαθητών στην Επιστήμη’. Στο Συνέδριο συμμετείχε το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού ως ο εθνικός εταίρος του προγράμματος στην Κύπρο.

Το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28 – 30/09/2016 στην Κολωνία της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κολωνίας το οποίο είναι ένας από τους βασικούς εταίρους του προγράμματος. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν πέραν των 60 ατόμων από διαφορετικές Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Σε πλειονότητα, οι συμμετέχοντες αποτελούσαν εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης με προσανατολισμό στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Σε αυτό το Συνέδριο θα έγινε κοινοποίηση ιδεών για ενεργοποίηση των κινήτρων των μαθητών για STEM, κοινοποίηση βέλτιστων πρακτικών προσεγγίσεων και αποτελέσματα από την (σχεδόν) τρίχρονη πορεία του προγράμματος MASS και παροχή εκπαίδευσης και υλικού, εργαλείων και μεθοδολογιών για την τάξη. Στα πλαίσια συζητήσεων ολομέλειας, εκπαιδευτικών εργαστηρίων,  παρουσίασης αφισών και έκθεσης ιδεών, οι συμμετέχοντες θ ενημερώθηκαν και συζήτησαν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις  που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για ενεργοποίηση των κινήτρων και προσέλκυση των μαθητών στην επιστήμη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους 3 βασικούς άξονες του προγράμματος:

  • Επιστήμη για Μαθητές με ροπή προς την Τεχνολογία (Sciencefor Digital Learners),
  • Προσέγγιση της Διερώτηση (Early Inquiry),
  • Μαθητές με Χαμηλές Επιδόσεις και Κίνητρα στην Επιστήμη (Low Achievers in Science).

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια του συνεδρίου δόθηκε από τον Καθηγητή Dr. Kevin O’Connor του Πανεπιστημίου Mount Royal του Καναδά ομιλία αναφορικά με εκπαιδευτικές πρακτικές βάσει του χώρου στα μαθήματα STEM. Επίσης οι συμμετέχοντες  έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό περιδιάβασης στην πόλη της Κολωνίας με την χρήση τεχνολογικών εργαλείων.   

Ευρωπαϊκή Επιτυχία και Διάκριση για το πρόγραμμα MASS

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΜASS: Ενεργοποίηση των Κινήτρων και προσέλκυση των Μαθητών στην Επιστήμη επιλέγηκε ως  “Επιτυχημένη Ιστορία” (“Success Story”) από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο τίτλος “Επιτυχημένη Ιστορία” προσδίδεται σε ολοκληρωμένα έργα, τα οποία έχουν διακριθεί για την επίδρασή τους, τη συμβολή τους στη χάραξη πολιτικής, τα καινοτόμα τους αποτελέσματα ή/και τη δημιουργική τους προσέγγιση, καθώς και έργα που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλους. Η επιλογή αυτή υλοποιήθηκε με βάση αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα, τη συνάφεια και τα αποτελέσματά του.

top_logo